NJS – FORUM FOR NORDISK JERNBANESAMARBEID

NJS - Forum for nordisk jernbanesamarbeid er en organisasjon for deg som er aktiv i den nordiske jernbanenæringen, eller på annen måte har en profesjonell interesse for jernbaneutvikling i Norden.Virksomheten utføres i fire nasjonale avdelinger: NJS danske avdeling, NJS finske avdeling, NJS norske avdeling og NJS svenske avdeling. Under tilsyn med de fire nasjonale avdelingene er det også et nordisk hovedstyre som koordinerer virksomheten til de nasjonale avdelingene. I perioden 2022–2026 vil NJS dansk avdeling lede det nordiske arbeidet.


NJS – POHJOISMAINEN RAUTATIEYHTEISTYÖFOORUMI

NJS – Pohjoismainen rautatieyhteistyöfoorumi on organisaatio Sinulle, joka toimit aktiivisesti pohjoismaisella rautatiealalla tai jolla on muuten ammatillista kiinnostusta rautateiden kehittämiseen Pohjoismaissa. Toimintaa harjoitetaan neljässä kansallisessa osastossa, joita ovat NJS Tanskan osasto, NJS Suomen osasto, NJS Norjan osasto ja NJS Ruotsin osastoNeljän kansallisen osaston yhteistyöelimenä toimii Pohjoismaiden hallitus, joka koordinoi kansallisten osastojen toimintaa. Vuosina 202–2026 pohjoismaista yhteistyötä johtaa NJS:n Tanskan osasto.

HVEM ER VI

NJS - forum for nordisk jernbanesamarbejde er netværket for dig, der har en professionel interesse i jernbanespørgsmål i Norden.


NJS arbejder for at fremme det nordiske samarbejde, udvikle medlemmernes ekspertise og fremme et aktivt netværk i den nordiske jernbaneindustri samt styrke jernbanens konkurrenceevne. I en meget fragmenteret jernbanesektor er NJS en udbyder af information om udviklingen i jernbanesektoren i de nordiske lande på tværs af grænser og mellem forskellige typer aktiviteter. NJS er også et organ til oprettelse af uformelle netværk.


KEITÄ ME OLEMME

NJS - Pohjoismainen rautatieyhteistyö-foorumi on verkosto Sinulle, joka olet kiinnostunut Pohjoismaiden rautatieasioista.


NJS pyrkii edistämään pohjoismaista yhteistyötä, kehittämään jäsenten asiantuntemusta ja edistämään aktiivista yhteistyöverkostoa pohjoismaisella rautatiesektorilla sekä vahvistamaan rautateiden kilpailukykyä. Erittäin pirstaloituneella rautatiealalla NJS tarjoaa tietoa rautatiealan kehityksestä Pohjoismaissa yli rajojen ja erityyppisten toimintojen välillä. NJS on myös elin epävirallisten verkostojen perustamiseksi.

VAD VI GÖR

NJS verksamhet omfattar tre centrala delar:

  • seminarier, studiebesök och konferenser,
  • medlemstidningen NJT,
  • nätverk inom nordiska järnvägsbranschen.


SEMINARIER, STUDIEBESÖK OCH KONFERERNSER

NJS nationella avdelningar arrangerar seminarier, studiebesök och konferenser i aktuella ämnen som är öppna för alla medlemmar. Är du inte medlem i NJS och vill delta i våra arrangemang tar vi oftast ut en mindre avgift för ditt deltagande. 


NJS:n kansalliset osastot järjestävät seminaareja ajankohtaisista aiheista sekä opintomatkoja ja -vierailuja, jotka ovat avoimia kaikille jäsenille. Jos et ole vielä NJS:n jäsen ja osallistut järjestämiimme tapahtumiin, niin veloitamme Sinulta pienen osallistumismaksun.  


NORDISK JÄRNBANETIDSKRIFT, NJT

NJS ger ut Nordisk järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledande facktidskrift inom järnvägs-området. Som medlem i NJS får du tidningen direkt hem i postlådan fem gånger per år.


NJS julkaisee Pohjoismaiden johtavaa rautatiealan aikakauslehteä Nordisk järnbanetidskrift (NJT). NJS:n jäsenenä saat lehden suoraan postilaatikkoosi viisi kertaa vuodessa.


NÄTVERK INOM NORDISKA JÄRNVÄGSBRANSCHEN

När du deltar i våra aktiviteter träffar du ofta kollegor från den nordiska järnvägsbranschen. Nätverkande och personliga kontakter underströks redan när NJS bildades år 1874 och något som vi förvaltar och utvecklar i dagens mångfacetterade järnvägsbransch.


Kun osallistut toimintaan, tapaat kollegoita pohjoismaisista rautatiealan organisaatioista ja yrityksistä. Verkostoitumista ja henkilökohtaisia kontakteja korostettiin jo NJS:n perustamisen yhteydessä vuonna 1874, ja sen me myös hallitsemme ja sitä kehitämme nykypäivän monipuolisella rautatiealalla.

VÅR HISTORIA

NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete bildades den 28 augusti 1874 vid ett möte mellan representanter för de danska, svenska och norska statsjärnvägarna. NJS är därmed troligen Nordens äldsta fortfarande verksamma samarbetsorga-nisation. På dagen 50 år efter bildandet, den 28 augusti 1924, blev också Finland medlem i NJS. Verksamheten bedrevs genom möten och redan från början underströks betydlesen av personliga kontakter.


NJS – pohjoismainen rautatieyhteistyöfoorumi perustettiin 28. elokuuta 1874 Tanskan, Ruotsin ja Norjan valtion rautateiden edustajien tapaamisessa. NJS on todennäköisesti   Pohjoismaiden vanhin edelleen aktiivinen yhteistyöorganisaatio. 50 vuotta perustamisensa jälkeen 28. elokuuta 1924 Suomesta tuli myös NJS:n jäsen. Vuorovaikutus tapahtui yhteisissä kokouksissa, ja alusta alkaen korostettiin henkilökohtaisten kontaktien merkitystä.