NJS STADGAR

Antagna av NJS generalförsamling i Göteborg den 13 maj 2022.


§ 1 NAMN

Föreningens namn är NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete.


§ 2 ÄNDAMÅL

Föreningen är en sammanslutning av personer med professionell anknytning till järnvägssektorn i Danmark, Finland, Norge och Sverige.


Föreningens ändamål är att stärka medlemmarnas fackkompetens genom seminarier, studiebesök och annan kunskapsspridning.


Föreningen utgör ett kvalificerat forum för debatt och spridning av kunskap, idéer och åsikter. Arbetet sker tvärfackligt över gränserna mellan de nordiska länderna samt mellan myndigheter, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, konsulter, entreprenörer, leverantörer och andra aktörer inom den nordiska järnvägssektorn.

De arrangemang som föreningen anordnar kännetecknas av hög professionell kvalitet och medverkar till personlig utveckling i kollegiala nätverk.


För att stödja ändamålet ger föreningen ut tidskriften Nordisk järnbanetidskrift (NJT).


Föreningen är partipolitiskt obunden.


Frågor som anknyter till medlemmarnas intressen som arbetstagare får inte behandlas i föreningen.


§ 3 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är:

 1. generalförsamlingen, se § 6,
 2. nordiska styrelsen, se § 8,
 3. de fyra nationella avdelningarna, se § 10.


§ 4 MEDLEMMAR

Föreningen har såväl individuella som kollektiva medlemmar.


Som individuell medlem kan antas:

 • Personer som har eller har haft professionell anknytning till järnvägssektorn i de nordiska länderna.
 • Personer med interesse for nordiske jernbaneforhold, men uden professionel tilknytning til jernbanesektoren, kan optages som medlem efter individuel vurdering i den nationale bestyrelse.
 • Andra personer med professionellt intresse för järnvägssektorn.


Som kollektiv medlem kan antas företag och andra organisationer med verksamhet som anknyter till järnvägssektorn i Norden.


Styrelsen för respektive nationell avdelning beslutar om medlemskap i föreningen.


§ 5 HEDERSMEDLEM, FÖRENINGENS DIPLOM

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens intressen kan utnämnas till hedersmedlem i föreningen. Diplom kan delas ut till medlem, som gjort särskilt förtjänstfulla insatser i föreningens verksamhet.

Beslut om hedersmedlemskap och diplom fattas av generalförsamlingen på förslag av nordiska styrelsen.


§ 6 GENERALFÖRSAMLINGEN

Generalförsamlingen är föreningens högsta beslutande organ. Generalförsamlingen håller ordinarie möte vart fjärde år och som regel växelvis i de fyra länderna. Vid behov kan nordiska styrelsen kalla till ett extraordinarie möte med generalförsamlingen.


Möte med generalförsamlingen skall vara bekantgjort för medlemmarna senast fyra månader före mötesdagen. Program för mötet skall sändas ut senast två månader före mötet.


Generalförsamlingen leds av föreningens president, se § 7. Protokoll förs av generalsekreteraren. Följande ärenden skall behandlas:

 1. Godkännande av dagordning.
 2. Val av två medlemmar som skall justera protokollet.
 3. Redogörelse från nordiska styrelsen och de nationella avdelningsstyrelserna för verksamheten sedan föregående ordinarie möte med generalförsamlingen.
 4. Revisionsberättelse för föreningens gemensamma verksamhet sedan föregående ordinarie möte med generalförsamlingen.
 5. Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i nordiska styrelsen avseende den gemensamma verksamheten.
 6. Redovisning av vilka personer som ingår i de nationella avdelningarnas styrelser.
 7. Beslut om år och land för nästa ordinarie möte med generalförsamlingen.
 8. Övrigt enligt dagordning.
 9. Föredrag och debatt om ämnen av intresse för järnvägssektorn.


Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning, såvida inte generalförsamlingen beslutar att omröstningen skall vara sluten. Varje närvarande individuell medlem har en röst. Vid lika röstetal beslutas enligt den ståndpunkt som biträds av presidenten.


Protokoll från generalförsamlingens möten skall på lämpligt sätt göras tillgängligt för alla medlemmar.

Generalförsamlingens möten bör om möjligt kompletteras med lämpliga arrangemang med anknytning till järnvägssektorn eller mötesplatsen.


Nordiska styrelsen eller avdelningsstyrelse får bjuda in gäster till möten med generalförsamlingen. Gästerna har ingen förslags- eller rösträtt.


§ 7 PRESIDIET

Styrelsen för den nationella avdelning som skall arrangera nästa ordinarie möte med generalförsamlingen utgör presidium. Dess ordförande fungerar som föreningens president och dess sekreterare som generalsekreterare.


Presidiet ansvarar för arrangemanget av generalförsamlingens möte.


§ 8 NORDISKA STYRELSEN

Nordiska styrelsen består av ordförandena i de nationella avdelningarnas styrelser. Suppleanter i nordiska styrelsen är vice ordförandena i samma styrelser. Annan person kan i nordiska styrelsen företräda respektive avdelning enligt fullmakt från den egna avdelningsstyrelsen.


Presidenten är ordförande i nordiska styrelsen. Mandatet är tiden mellan två ordinarie möten med generalförsamlingen.


Nordiska styrelsen är beslutsmässig endast om den är fulltalig. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal beslutas enligt den ståndpunkt som presidenten företräder.


Nordiska styrelsen skall verkställa beslut som fattas av generalförsamlingen, leda föreningens gemensamma verksamhet och ansvara för föreningens räkenskaper samt förvaltningen av medlen i den gemensamma kassan. Räkenskaperna redovisas kalenderårsvis. Årsredovisningen skall vara färdig för revision senast under mars månad påföljande år.


Gemensamma kassan förvaltas av den avdelningsstyrelse som nordiska styrelsen utser.


Nordiska styrelsen skall fastställa budgeten för den gemensamma verksamheten och besluta om bidrag från avdelningarna.


Som ett led i sitt arbete skall nordiska styrelsen främja den samnordiska seminarieverksamheten, koordinera verk-samheten inom de nationella avdelningarna och ge riktlinjer för utgivningen av Nordisk järnbanetidskrift enligt § 9.


Nordiska styrelsen sammanträder vid behov, dock minst fyra gånger per år.


§ 9 NORDISK JÄRNBANETIDSKRIFT

Nordiska styrelsen beslutar om övergripande principer och riktlinjer för utgivning av Nordisk järnbanetidskrift (NJT) samt utser ansvarig utgivare, huvudredaktör och ekonomiansvarig för tidningen.


Nationell avdelning utser nationell lokalredaktör.


Huvudredaktören utgör tillsammans med de nationella lokalredaktörerna nordisk redaktion.


Nordiska styrelsen fastställer årlig budget och produktionsplan för Nordisk järnbanetidskrift på förslag av nordiska redaktionen och ekonomiansvarig.


Nordiska redaktionen planerar tidningens innehåll och ansvarar för framtagande av text- och bildmaterial enligt fastställd produktionsplan.


§ 10 DE NATIONELLA AVDELNINGARNA

Föreningen är indelad i fyra nationella avdelningar, benämnda danska avdelningen, finska avdelningen, norska avdelningen och svenska avdelningen.


Varje avdelning utgör en självständig del inom NJS med egen budget och ekonomisk redovisning. Avdelningarna skall bedriva sin verksamhet i enlighet med nationell lagstiftning om föreningar och i enlighet med dessa stadgar och beslut som fattas av generalförsamlingen och nordiska styrelsen.


Avdelningarnas intäkter består av medlemsavgifter, mötesavgifter, räntor och andra avgifter, till exempel bidrag.


Avdelningarna skall täcka de kostnader som är förbundna med verksamheten i respektive land samt efter beslut i nordiska styrelsen bidra till att täcka föreningens gemensamma kostnader. Avdelningarnas verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.


Lokalavdelningar kan inrättas, om avdelningsstyrelse så beslutar.


§ 11 AVDELNINGSSTYRELSERNA

Varje avdelning leds av en avdelningsstyrelse, som består av minst fem ledamöter. I avdelningsstyrelsen är en ledamot ansvarig för koordinering av seminarier med övriga avdelningar.


Sammansättning av avdelningsstyrelse skall redovisas vid generalförsamlingens möten.


Avdelningsstyrelserna ansvarar för att behövliga nationella stadgar och arbetsordningar finns.


Verksamhet och räkenskaper redovisas kalenderårsvis.


§ 12 FACKOMRÅDEN

Nordiska styrelsen kan besluta om att inrätta särskild facksektion inom något område.


§ 13 MEDLEMSAVGIFT

Individuell och kollektiv medlem betalar medlemsavgift enligt respektive avdelnings bestämmelser.


Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.


Medlem som inte betalar avgift – trots anmaning – anses ha utträtt ur föreningen.


§ 14 FIRMATECKNING

Presidenten och efter särskilda fullmakter – generalsekreteraren och ansvarig för gemensamma kassan – tecknar föreningens firma beträffande den gemensamma verksamheten.


Föreningens firma tecknas nationellt enligt bestämmelser i nationella stadgar.


§ 15 REVISION

Varje nationell avdelning skall ha minst en revisor och minst en suppleant.


Revisorerna skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper årsvis, dels var för sig för egen avdelning, dels gemensamt för föreningens gemensamma verksamhet.


Revisorerna skall senast under april månad avge revisionsberättelser för de egna avdelningarna och för den gemensamma verksamheten.


§ 16 STADGEÄNDRING

Föreningens gemensamma stadgar kan ändras genom beslut på ordinarie eller extraordinarie möte med generalförsamlingen. Förslag till stadgeändringar läggs av nordiska styrelsen i samband med kallelse till generalförsamlingens möte.


Om medlem önskar lägga förslag till ändring i stadgarna, måste sådant förslag vara nordiska styrelsen tillhanda senast vid årsskiftet före generalförsamlingens möte. Ändringsförslaget skall tillsammans med nordiska styrelsens förslag föreläggas föreningens medlemmar senast samtidigt med utsändning av kallelse till detta möte.


För beslut om ändringar i stadgarna fordras 3/4 majoritet vid mötet.


§ 17 UPPLÖSNING

Generalförsamlingen kan på ordinarie möte besluta om att föreningen som samnordisk organisation skall upplösas. Handläggningen härför följer samma procedur som för stadgeändringar. För beslut om upplösning fordras dock 4/5 majoritet av avgivna röster.


Om beslut fattas om upplösning, skall generalförsamlingen genom omröstning med enkel majoritet besluta hur föreningens samnordiska tillgångar och skulder skall fördelas.


De nationella avdelningarna kan sedan välja, om de skall upplösas eller kvarstå som nationella föreningar under annat namn än NJS.