POHJOISMAIDEN RAUTATIESEURA, SUOMEN OSASTO RY:N SÄÄNNÖT


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjoismaiden Rautatieseura, Suomen osasto ry., ja kotikunta Helsingin kaupunki.


2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistys on yleishyödyllinen ja aatteellinen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pohjoismaista rautatieyhteistyötä sekä toimia Suomen puolelta yhdyssiteenä pohjoismaiden rautateiden palveluksessa olevien kesken heidän ammatillisten tietojensa ja yhteenkuuluvaisuutensa kehittämiseksi.


Yhdistys toimii yhteistyössä Tanskan, Norjan ja Ruotsin vastaavien yhdistysten kanssa tavalla, josta erikseen sovitaan.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää rautatiealaa koskevia keskustelutilaisuuksia, seminaareja, konferensseja ja kokouksia sekä tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja,
  • käsittelee rautatiealaa koskevia kysymyksiä sekä laatii niitä koskevia ehdotuksia ja selvityksiä, sekä
  • harjoittaa julkaisutoimintaa


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, juhlia ja huvitilaisuuksia sekä voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan.


3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt.


Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.


Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.


Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään viisi jäsentä.


Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Hallituksesta eronneen jäsenen tilalle vuosikokous valitsee uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin sekä hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt.


6 § TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


Edellisen vuoden tilit luovutetaan toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi maaliskuun 15 päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään huhtikuun 1 päivänä.


7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava tiedoksi viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen internet-verkkosivustolla.


8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto;
  2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  3. vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi;
  4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, mikäli hallituksen jäsenten valitseminen sääntöjen 4 §:n nojalla on tarpeen;
  5. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies; sekä
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


10 § KIELI

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdis¬tyksen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla pohjoismaisen rautatieyhteistyön edistämiseksi.Säännöt rekisteröity ja hyväksytty 04.12.2019