OM NJS SVENSK AVDELNING

I en starkt fragmenterad järnvägssektor är NJS en tvärfacklig förmedlare av information om utvecklingen inom järnvägssektorn i de nordiska länderna. NJS är också ett organ för etablering av informella nätverk.


Den svenska avdelningen inom NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete är en sammanslutning av personer och organisationer med yrkesmässig anknytning till järnvägssektorn i Sverige. NJS svenska avdelning är registrerad som ideell förening i Sverige med egen styrelse och egna stadgar som följer de nordiska stadgarna med anpassning till den nationella verksamheten. Motsvarande nationella avdelningar finns i Danmark, Finland och Norge.


NJS svenska avdelning, liksom övriga nationella avdelningar, anordnar seminarier, studiebesök och bidrar till annan kunskapsspridning som stärker medlemmarnas fackkunskaper. Som medlem i NJS svenska avdelning är du alltid välkommen att delta i seminarier och andra arrangemang som vi själva eller våra övriga nordiska avdelningar anordnar. Du får ofta rabatt på avgiften till de seminarier som vi själva genomför eller som sker i samarbete med andra arrangörer. Som medlem i NJS får du också Nordisk järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledande facktidskrift inom järnvägsområdet. NJT utkommer med fem nummer per år.


Forum för nordiskt järnvägssamarbete arbetar tvärfackligt över gränserna mellan de nordiska länderna samt mellan myndigheter, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, konsulter, entreprenörer, leverantörer och andra aktörer inom den nordiska järnvägssektorn. Föreningen är partipolitiskt obunden.

STYRELSEN I NJS SVENSK AVDELNING

Styrelsen i NJS svensk avdelning består av följande personer för verksamhetsåret 2023:


Ordförande: Per Olof Lingwall, Cloling AB

Vice ordförande: Sofia Lindblad, Trafikverket (Solna)
Sekreterare: Tomas Ahlberg, Svensk Kollektivtrafik
Kassör: Per Olof Lingwall

Koordinator för nordiska seminarier: Anders Lundberg, AL Railadvise

Redaktör för Nordisk järnbanetidskrift: Mikael Prenler, Prenler Consulting AB

Ordförande i lokalavdelningen NJS Stockholm: Dick Rydås, Infranord

Ledamot: Martin Darelid, Trafikverket (Göteborg)
Ledamot: Erika Eklund, WSP

Ledamot: Jens Möller, Trafikverket (Malmö)

Ledamot: Fredrik Lithner, Infranord
Ledamot: Maria Parent, Alstom Transport


REVISORER

Ordinarie revisor: Hans Hellström

Ordinarie revisor: Wille Jansson

Revisorsuppleant: Lennart Kloow

STADGAR FÖR NJS – FORUM FÖR NORDISKT JÄRNVÄGSSAMARBETE, SVENSK AVDELNING

Antagna av ordinarie årsmöte den 14 juni 2021


§ 1 NAMN
Föreningens namn är NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete, svensk avdelning.


§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen utgör den svenska avdelningen av NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete och är en självständig sammanslutning av personer och organisationer med professionell anknytning till järnvägssektorn.


Avdelningen bedriver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga delar av NJS stadgar i senaste version som antagits av NJS generalförsamling, stadgarna för svenska avdelningen samt därutöver de beslut som fattas av generalförsamlingen och den nordiska styrelsen.


§ 3 VAKANT


§ 4 MEDLEMMAR
Föreningen har såväl individuella som kollektiva medlemmar. Individuell medlem som fyllt 65 år kallas korresponderande medlem.


A.  Som individuell medlem kan antas:

  1. personer som har eller har haft professionell anknytning till järnvägssektorn i de nordiska länderna.
  2. andra personer med professionellt intresse för järnvägssektorn.


B. Som kollektiv medlem kan antas företag och andra organisationer med verksamhet som anknyter till järnvägssektorn i Norden.


Medlemskap i föreningen kan vinnas genom anmälan till styrelsen.


Varje medlem har rätt att lämna motioner. Motion skall lämnas skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig skriftligt över motionen.


Lokalavdelningar kan inrättas inom NJS svenska avdelning om styrelsen så beslutar.


§ 5 VAKANT


§ 6 ÅRSMÖTET

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte äger rum senast den 31 maj varje år på tid och plats som styrelsen beslutar. Styrelsen får besluta att inkalla extra årsmöte.


Kallelse till och program för årsmöte skall bekantgöras för medlemmarna senast en månad före mötet. Varje närvarande medlem har en röst. Genom fullmakt får närvarande medlem utöva rösträtt för en annan medlem. Vid ordinarie årsmöte skall föredragningslistan innehålla minst följande punkter:

a) Fastställande av röstlängd.

b) Godkännande av dagordning.

c) Mötets behöriga utlysande.

d) Val av mötesordförande.

e) Val av mötessekreterare.

f) Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare) som tillsammans med ordföranden ska justera
  protokollet.

g) Styrelsens verksamhetsberättelse.

h) Revisionsberättelse.

i) Styrelsens ansvarsfrihet.

j) Behandling av motioner.

k) Behandling av styrelsens förslag.

l) Fastställande av medlemsavgift.

m) Fastställande av budget

n) Val av ordförande på fyra år det år då ordinarie möte med generalförsamlingen äger rum.

 Val av minst två övriga styrelseledamöter på två år. (Val ska ske samma år som ordinarie möte med
 generalförsamlingen äger rum samt två år därefter.)

 Val av minst tre övriga styrelseledamöter på två år. (Val ska ske året efter det år då ordinarie möte med
 generalförsamlingen äger rum samt två år därefter.)

o) Val av två revisorer och en revisorssuppleant på två år. (Val ska ske samma år som ordinarie möte med
 generalförsamlingen äger rum samt två år därefter.)

p) Val av två ledamöter och en suppleant på ett år till valberedning.

q) Val av ombud till NJS Service Sverige AB:s bolagsstämma.

r) Redovisning av NJS Service Sverige AB:s verksamhet, resultat- och balansräkning jämte
 revisionsberättelse, styrelsens förslag till disposition av vinst eller förlust, verksamhetsplan och budget
 för kommande år.

s) Redovisning av valberedningens nominering av styrelseledamöter i NJS Service Sverige AB.

t) Direktiv till valt ombud på NJS Service Sverige AB:s bolagsstämma.

u) Beslut om ägardirektiv till NJS Service Sverige AB.

v) Övriga frågor.


§ 7 VAKANT


§ 8 VAKANT


§ 9 VAKANT


§ 10 EKONOMI

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Efter varje räkenskapsårs slut skall styrelsen upprätta vinst- och förlusträkning samt balansräkning för det gångna året. Dessa handlingar jämte allmän verksamhetsberättelse tillställes revisorer senast den 15 februari och redovisas inför det kommande årsmötet.


Utöver den ordinarie verksamheten skall föreningen efter beslut i nordiska styrelsen bidra till att täcka gemensamma kostnader inom NJS.


§ 11 STYRELSEN
Föreningen leds av en styrelse som förutom utöver ordföranden består av minst fem ledamöter. Ordföranden väljs vid årsmöte samma år som ordinarie möte med Generalförsamlingen äger rum. Mandatperioden för ordföranden omfattar fyra år.


Valen av övriga styrelseledamöter ska ske växelvis på två år. Minst två styrelseledamöter väljs på två år samma år som ordinarie möte med Generalförsamlingen äger rum samt två år därefter. Minst tre övriga styrelseledamöter väljs på två år året efter det år då ordinarie möte med Generalförsamlingen äger rum samt två år därefter.
Vid behov förrättas fyllnadsval vid årsmöte.


Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för att konstituera sig.


Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, nationell lokalredaktör för Nordisk järnbanetidskrift (NJT) samt ansvarig för koordinering av seminarier med övriga avdelningar.


Styrelsen, som sammanträder vid behov efter kallelse av ordföranden, är beslutsför när ordföranden och ytterligare tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 12 VAKANT


§ 13 MEDLEMSAVGIFT

Årsmötet beslutar om medlemsavgift för individuella, korresponderande och kollektiva medlemmar.
Medlem som inte betalar avgift – trots anmaning – anses ha utträtt ur föreningen.


§ 14 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig, eller två övriga styrelseledamöter i förening.


§ 15 REVISION

Föreningens årsmöte väljer minst två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna granskar styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, dels för den egna föreningen, dels gemensamt för den nordiska verksamheten, samt avger revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelse dels för den svenska avdelningens verksamhet, dels för den nordiska verksamheten skall föreligga senast en månad före årsmötet.


§ 16 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kräver minst tre fjärdedels majoritet vid årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna skall delges i kallelse till årsmöte.


Om medlem önskar lägga förslag till ändring i stadgarna, måste sådant förslag vara styrelsen tillhanda senast vid årsskiftet före årsmötet. Ändringsförslaget skall tillsammans med styrelsens förslag föreläggas föreningens medlemmar samtidigt med kallelse till årsmötet.


§ 17 UPPLÖSNING

Generalförsamlingen kan på ordinarie möte besluta om att föreningen som samnordisk organisation skall upplösas. Om så sker skall styrelsen för NJS – Forum för nordiskt järnvägssamarbete, svensk avdelning snarast kalla till extra årsmöte som har att ta ställning till upplösning av NJS – Forum för nordiskt järnvägssamarbete, svensk avdelning, alternativt om föreningen skall kvarstå under annat namn.


För beslut om upplösning erfordras minst fyra femtedelars majoritet. I det fall årsmötet beslutar om upplösning av föreningen, skall beslut samtidigt fattas om disposition av föreningens tillgångar.